PlotDigitizer, the plot data digitalization program